Lees meer over onze werkwijze

ZERO PEOPLE Protocol
Het protocol geeft inzicht in de denk- en werkmethode van ZERO PEOPLE en geeft richting aan de samenwerking met partners en belanghebbenden. Het protocol beschrijft ons plan van aanpak. Daarin wordt aangegeven hoe we werken, met wie, in welke fasering en met welke instrumenten om zo een optimale samenwerking tussen partijen te bewerkstelligen. Deze aanpak leidt tot maatwerkoplossingen die met de juiste investeringen en inzet worden omgezet in een effectief en duurzaam resultaat. Deze aanpak is ook uitgewerkt in een interactief projectmanagement-systeem, waarmee de verschillende betrokken partijen elkaar informeren en de voortgang van het project wordt bijgehouden. Uitgangspunt is dat ZERO PEOPLE in samenhang met alle partijen werkt binnen een transparant en inzichtelijk proces in alle fasen van de (gebieds)ontwikkeling. ​​ ​

Realisatie
De turn-key overeenkomst geldt als waarborg in de uitwerking van het overeengekomen ontwerp en programma van eisen voor de klant. ZERO PEOPLE werkt in verschillende teams voor de know-how en kwaliteit van het product. De ontwerpsverantwoordelijkheid berust volledig bij het bouwbedrijf, die vanaf het definitief ontwerp tot aan de uitvoeringstekeningen deze managementtaak vervult. Bij de realisatie is het bouwbedrijf ook in de uitvoering geheel verantwoordelijk voor het proces en realisatie van alle onderdelen van het project. Controle van de afspraken en communicatie vindt plaats tussen het bouwbedrijf en de kwaliteitsmanager naar gelang de voorgang van het werk.

Ontwikkeling van woongebieden en - gebouwen
Als gevolg van de economische – en vastgoedcrisis in de periode 2008 – 2015 heeft Nederland een forse achterstand opgelopen in de ontwikkeling en realisatie van grote aantallen woningen. Vanaf 2010 zijn er jaarlijks 35.000 woningen te weinig gebouwd. In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er jaarlijks ca. 45.000 woningen gerealiseerd, waar dat er 80.000 hadden moeten zijn. Het totale tekort is daarmee inmiddels opgelopen tot ruim 200.000 woningen, naast de 80.000 woningen die jaarlijks naar de markt gebracht moeten worden om de gelijke tred te houden met de huishoudensgroei in Nederland. De meeste achterstand treft de grote steden, waardoor de huizenprijzen inmiddels weer de pan uitrijzen en op het niveau liggen van voor de crisis. ​

Gemeenten zijn verantwoordelijk en hebben belang bij een evenwichtige en effectieve ontwikkeling van hun grondgebied. Samen met de hogere overheden zijn concrete doelen en ambities geformuleerd om de groei in goede banen te leiden. Deze belangen, doelen en ambities zijn vastgesteld in beleidsnotities, structuurvisies, detailhandel visies en collegeprogramma’s vanuit economische en sociale pijlers. In toenemende mate vragen en verlangen de overheden om een actieve rol van het bedrijfsleven. De wens is om samen met private partijen de gestelde doelen te realiseren en tot een gezamenlijke investering te komen om het leef- en vestigingsklimaat van met namen bewoners te verbeteren en zo de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de desbetreffende gemeente te vergroten. De visie van ZERO PEOPLE sluit naadloos aan op de ambities van de gemeente Rotterdam, zoals verwoord in haar beleidsdocument: Koers naar 2030. Aanpak tot 2020. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ZERO PEOPLE zich in deze stad als een vis in het water voelt en daar haar prioriteiten legt. Te meer omdat Rotterdam al eerde het geslaagde werkterrein was van de individuele partners van ZERO PEOPLE.

Onderscheidend vermogen ZERO PEOPLE
Regie
ZERO PEOPLE geeft de klant een adequaat inzicht in de plannen en haar heldere werkwijze. Onze businesscase neemt alle zorg uit handen bij verkoop van -, vervanging van - en vernieuwing van vastgoed.

Maximaal resultaat
Onze focus ligt op het proces van waardecreatie van de grondpositie; waarbij faciliteiten, personeel én overhead bij ZERO PEOPLE tot nul zijn gereduceerd. Dit komt ten goede aan het resultaat.

0% Risico in uitvoering
Bij al onze businesscases wordt het project onderworpen aan de invalshoeken ‘Markt’, ‘Financiën’, ‘Ruimtelijk’ en ‘Strategie’ met als resultaat een gegarandeerde afzet, een gedegen haalbaarheidsonderzoek, een gedegen ruimtelijk plan en een goede positionering en procesgang om het project binnen de afgesproken planning te realiseren.

Zekerheid in voorwaarden en contracten
Zekerheid in voorwaarden en contracten Liesker Legal is sinds 2015 betrokken bij de totstandkoming van afspraken voor ZERO PEOPLE en zorgt voor up-to-date contracten.

Netwerkpartners
ZERO PEOPLE werkt met vastgoed professionals. In teams die het vastgoedinitiatief maximaal verzilveren. In ruimtelijke- en financiële zin. Enerzijds door de inzet van gespecialiseerde professionals en anderzijds door een unieke werkwijze, waarbij faciliteiten, personeel én overhead bij ZERO PEOPLE tot nul zijn gereduceerd.
Top