zero people slaagt vanuit
maatschappelijke relevantie
en duurzaamheid

Locaties

Facts & figures Rotterdam

Aantal inwoners neemt toe

In 2015 telde Rotterdam 624.000 inwoners en in 2018 alweer 647.625. De groei gaat de laatste jaren snel. In 2019 groeide het aantal inwoners met meer dan 7000. Deze sterke stijging zal zich doorzetten. Tot 2035 zal de bevolking in Rotterdam waarschijnlijk stijgen met ongeveer 50.000 inwoners. De stad zal tegen die tijd dus veel meer dan 700.000 inwoners tellen.​

Meer alleenstaanden én gezinnen

Alleenstaanden vormen bijna de helft van alle Rotterdamse huishoudens. Driekwart van hen is ouder dan 35 jaar. De verwachting is dat het aantal alleenstaanden groeit tot en met 2030. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing. Tegelijkertijd zien we dat het aantal gezinnen met kinderen zal toenemen.​

Vergrijzing komt eraan, zelfstandig wonen neemt toe

Ook in Rotterdam verwachten we een verdere vergrijzing. Het aandeel seniore inwoners stijgt van 15% anno 2015 tot 18% in 2030.​

Blijvend jonge stad

Rotterdam blijft vergeleken met de rest van Nederland een ‘jonge’ stad. Biina een kwart van de inwoners is anno 2015 tussen de 20 en 35 jaar, dat is 6% boven het landelijk gemiddelde.​

Studentenstad

Die blijvend grote groep jongeren is mede het gevolg van de aantrekkende werking door het aanbod hoger onderwijs. Het aantal studenten in Rotterdam is de afgelopen jaren met enkele duizenden toegenomen tot bijna 55.000. Daarvan studeren er 20.000 aan de Erasmus Universiteit en volgen een kleine 35.000 studenten een HBO- opleiding.​

Steeds met hoger opgeleiden

In het opleidingsniveau van mensen in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar heeft zich de afgelopen jaren een inhaalslag voorgedaan. Het aandeel laagopgeleiden in de Rotterdamse beroepsbevolking is gedaald. Het aandeel hoger opgeleiden (HBO of WO-opleiding) is toegenomen van 26% naar 35%.​

De stad als magneet

Van oudsher heeft Rotterdam een grote aantrekkingskracht op jongeren. Het komt steeds vaker voor dat gezinnen die iets meer te besteden hebben, bewust kiezen voor de stad omdat zij daar werk, wonen en vrije tijd handig op één plek kunnen combineren en omdat Rotterdam – ook als woonstad – steeds meer te bieden heeft.

Behoefte aan kwalitatieve woonmilieus

De kwalitatieve vraag naar woonmilieus verschuift. Het centrum staat in blijvende belangstelling. In de Grote Woontest van 2012 speekt 74% de voorkeur uit voor wonen in het levendige stedelijke milieu.

Compact centrum op twee oevers

Het 'compact centrum op twee oevers' is het visitekaartje van de stad. Dit is het gebied waarmee
Rotterdam zich internationaal etaleert als kosmopolitische en vernieuwende stad. Om ervoor te
zorgen dat het centrum voor bewoner, werknemers en toeristen een aangenamer, gastvrijer plek
wordt om te verblijven is tot en met 2030 verdere verdichting, vergroening en een fijnmazige
(voorzieningen) structuur noodzakelijk. ​

ZERO PEOPLE heeft de afgelopen jaren gezien dat de crisis ondanks de gevolgen nu weer kansen biedt. De mogelijkheden worden gecreëerd door de volgende trends:

  • Er is grote behoefte aan verdichting;
  • Er is grote behoefte aan veel gevarieerde nieuwbouw;
  • De markt vraagt om initiatieven;
  • Financiële instellingen, verzekeringswezen, overheid en bedrijfsleven zijn gekrompen, waardoor veel gebouwen beschikbaar komen voor een andere invulling;
  • Milieuwetgeving vereist aanpassingen.


Deze trends biedt ZERO PEOPLE de mogelijkheid om kennis, ervaring en risicodragende investeringen in te zetten. Op basis van een scherpe analyse en een samenwerking met lokale partijen zetten we in op een gerichte en duurzame ontwikkeling van de locatie(s).

Verdichting

De ambitie van en de internationale interesse voor (de régio) Rotterdam vragen om stedelijke verdichting. Op tal van plekken in de stad is plaats om in deze nog jonge stad de dynamiek te vergroten en meer grootstedelijke levendigheid te realiseren. Dat begint met het vergroten van een uiterst gevarieerd woonaanbod in het centrum van de stad, gevolgd door een breed scala aan voorzieningen. Woningen voor studenten, starters, gesettelden, gezinnen, expats en gepensioneerden uit binnen en buitenland.

De rol van ZERO PEOPLE

ZERO PEOPLE heeft weliswaar een commercieel belang, maar slaagt vanuit maatschappelijke relevantie en duurzaamheid, omdat onze projecten naast een financiële meerwaarde ook een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben.

Omdat ZERO PEOPLE overtuigd is van haar werkwijze en de ontwikkelmogelijkheden van woningen en appartementen in stedelijke centra, zijn we bereid risicodragend mee te investeren en verder te gaan dan een goedbedoeld advies aan vastgoedeigenaren en lokale gemeenten. ZERO PEOPLE pakt hiermee de handschoen op om als private partij samen te werken om van de verdichtingsopgave een succes te maken.

To good to be true?

Een ontwikkelaar die aanbiedt om verdichting met eigen investeringen op te lossen, klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. ZERO PEOPLE is een ontwikkelaar met een commercieel belang, waarbij we onze inzet en investeringen terug willen verdienen. Onze expertise en kennis richt zich op het gericht investeren in vastgoed op goede locaties. ZERO PEOPLE heeft hiermee in meerdere gemeenten succes en laat daarmee zien dat we in samenwerking en samenhang met partijen een positieve impuls kunnen geven aan het woonniveau. De aanpak van een ‘plot’ is altijd onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen. Daarom gaat ZERO PEOPLE uit van samenwerking en afstemming met de overheid en haar (maatschappelijke) partners. Gericht investeren in vastgoed gaat gepaard met een goede regionale analyse en afstemming met aanpalende beleidsmaatregelen en projecten.