Aanpak van verdichting: een integraal benadering

Een onorthodoxe aanpak

De aanpak van centrumgebieden is per definitie complex. Vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen met eigen ‘vastgoedbelangen’ is de opdrachtgever vaak niet helder in één persoon verenigd gedurende het proces en daarom moeilijk te sturen. Door vooraf de belangen goed te organiseren brengt ZERO PEOPLE instrumenten in voor de regierol.
Vooraf worden afspraken gemaakt met vastgoed-eigenaren om het ‘boodschappenmandje’ te faciliteren in het proces van project- of gebiedsontwikkeling. Vanuit deze positie voert ZERO PEOPLE de regie over de herstructurering.

Deze aanbod-gestuurde aanpak levert commercieel een werkend model. Onze aanpak richt zich – vanuit de positie van de grondeigenaar – op de eindgebruiker vanuit een regionaal perspectief. Een belangrijk aspect hierin is het vooraf toetsen van het ontwikkelingsconcept aan de markt en financiële parameters. Er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de samenhang van de aanwezige commerciële voorzieningen, publieke voorzieningen en andere relevante (vastgoed)ontwikkelingen.
De hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid zorgen voor nieuwbouw op bestaande locaties en daarmee een hogere concentratie van gelijke functies. Onze binnenstedelijke ontwikkel-initiatieven behelzen goede (her)ontwikkelingen op strategische locaties en worden door zowel nationale – als internationale beleggers op de voet gevolgd.

Het tekenen, rekenen en uitwerken van strategische, ruimtelijke, financiële en juridische componenten lopen hierin integraal mee en de inhoud hiervan staat in nauw verband met de marktanalyse. Om tot resultaten te komen in deze complexe omgeving, heeft ZERO PEOPLE samen met drs. M. van Hoek en de TU Delft een uniforme aanpak ontwikkeld, waarin het proces van de te doorlopen fasen in project- en/of gebiedsontwikkeling en de relatie tot elkaar is beschreven in de vorm van een ontwikkelingsprotocol. In elke fase van de aanpak wordt een integrale afweging gemaakt vanuit de invalshoeken strategie, markt, ruimte en financiën.

Zero People Ontwikkelings-
protocol